Het vertrekpunt naar financiële rust

Waarom is ondersteuning zo belangrijk? Ondersteuning op financieel gebied, valt ook wel onder de noemer duurzame inzetbaarheid, verhoogt het levensplezier en werkplezier van de werknemer en familie en verlaagt directe en indirecte kosten van de werkgever en de werknemer.  

Veel mensen schamen zich voor het niet op orde hebben van hun eigen administratie en het hebben van schulden. Hierdoor steken zij liever hun hoofd in het zand.  

Het is belangrijk om te begrijpen dat financiële problemen nooit vanzelf weggaan. In tegendeel, ze worden erger. Daarom is het belangrijk een oplossing te zoeken.

Daarnaast zijn de voordelen o.a.:

 • lager ziekteverzuim
 • minder extra administratieve inzet
 • minder extra HR inzet
 • goed werkgeverschap
 • geen loonbeslagen meer
 • medewerkers zijn productiever en gemotiveerder
 • behoud van goede werknemers
 • betere gezondheid en minder stress bij de werknemer
 • geen financiële zorgen meer
 • veel meer loyaliteit en integriteit van de medewerker richting werkgever

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat een medewerker met problematische schulden een werkgever gemiddeld € 13.000 per jaar kost https://www.nibud.nl/beroepsmatig/personeelschulden-2017/.

Het vertrekpunt naar financiële rust. Hoe kun je geholpen worden?
1. Financieel vitaliteitsgesprek
2. Budgetcoaching
3. Schuldsanering
 

Financieel vitaliteitsgesprek
Wil je weten hoe je er financieel voorstaat? In een gesprek van ongeveer 1,5 uur wordt de huidige financiële situatie doorgenomen en besproken. Daarbij maken wij ook een berekening voor welke subsidies en toeslagen te vanuit de overheid recht hebt. Het resultaat van het gesprek levert dus direct beter inzicht in de financiën en in een aantal gevallen ook financieel voordeel. Als er schulden zijn komt dat ook aan de orde. Als uit het gesprek blijkt dat een medewerker gebaat is bij meer hulp geven wij dat aan.

Budgetcoaching
Mis je het overzicht of heb je het idee dat je geen controle meer hebt. Dan kunnen wij een budgetcoach voor jou inzetten. Wij zetten externe gespecialiseerde budgetcoaches in. Zij zijn opgeleid en gespecialiseerd. De budgetcoach bespreekt iedere maand (max 1,5 uur gedurende 7 maanden) de financiële situatie, de wederzijdse wensen en de verwachtingen. De budgetcoach stelt samen met jou een budgetplan op, afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Het budgetplan biedt houvast en helpt jou financiële moeilijkheden op te lossen en weer balans te brengen tussen jouw inkomsten en uitgaven.

Uw doelen worden zo helder en realistisch! De budgetcoach ondersteunt je maandelijks bij de uitvoering van het budgetplan en stuurt bij indien de persoonlijke situatie daarom vraagt. De budgetcoach werkt toe naar een eindsituatie waarin jij niet alleen weer helder zicht hebt op jouw financiële huishouding, maar daar ook zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om kan gaan. De duur van de inzet is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, gemiddeld gaan wij uit van zeven sessies.
 

Schuldsanering
Geldzorgen kunnen vele gevolgen hebben: betalingsachterstanden, betalingsregelingen en schuldhulpverlening, psychische en gezondheidsproblemen, huisuitzetting, maatschappelijke opvang en ontzetting uit de ouderlijke macht. Kennis en intelligentie alleen zijn niet genoeg om uit de financiële problemen te komen.  

FinaFit verzorgt een intakegesprek en brengt de inkomsten, uitgaven en de afloscapaciteit in

kaart en de schulden worden geïnventariseerd. Dit alles leidt uiteindelijk tot het maken van afspraken met schuldeisers met als doel de schulden, in maximaal drie jaar, tegen finale kwijting, te saneren. Door de aanpak van FinaFit wordt direct de grootste stress bij medewerkers weggehaald. Uiteraard zijn de voordelen legio en niet alleen de werkgever, maar ook voor hun werknemers en schuldeisers. Ook sociaal-maatschappelijk heeft het oplossen van problematische schulden een positieve impact. Door de aanpak van FinaFit wordt direct de grootste stress bij medewerkers weggehaald en de schulden worden gesaneerd.
 

AVG-proof
FinaFit draagt zorg voor het opstellen van de onder de AVG noodzakelijke documenten zoals een verwerkersovereenkomsten tussen FinaFit en het bedrijf. De werkwijze is te vergelijken met die van een werkgever met een arboarts, een reïntegratiebedrijf of een verzuimverzekering. Ook daar dient e.e.a. met een verwerkersovereenkomst te worden geregeld. Er vindt geen inhoudelijk overdracht plaats van de werknemers naar de werkgever plaats. FinaFit beschikt over verwerkingsregisters, beleidsstukken, privacy statements en de nodige overeenkomsten.  

Stappen FinaFit werkwijze

1) Inventarisatie en stabilisatie

Wij nemen contact op met de schuldeiser(s) en inventariseren de exacte schuldenlast. Vanaf dit moment zullen de schuldeisers zich tot ons richten en niet langer tot uw medewerker. Wij nemen de volledige communicatie over. Dit betekent dus direct rust voor uw medewerker.

2) Opstellen van het plan

We hebben een totaalbeeld van de schulden en bekijken de aflossingsmogelijkheden. De uitkomsten hiervan brengen wij samen in een uitgebreid financieel plan waarin de uiteindelijke schuldsanering wordt samengevat. Wij gaan in onderhandeling met de schuldeisers met als doel de schulden zo snel mogelijk te saneren. Een eventueel gelegd loonbeslag zullen wij altijd trachten op te heffen.

3) De uitvoering van het plan

Wanneer wij een akkoord hebben bereikt met alle schuldeisers kan de uitvoering van het plan beginnen. Uiteraard ondersteunen wij uw medewerker hierbij en zorgen we er samen voor dat het plan succesvol is. Gedurende de gehele behandelingstijd is er regelmatig contact tussen uw medewerker en de FinaFit consultant. Dit doen wij buiten de reguliere werktijden zodat uw medewerker ongestoord, vrij van gedachten aan de financiële problemen, kan werken. Aan het eind van het traject ontvangt uw medewerker de FinaFit rapportage. Daarbij geven wij persoonlijke tips en advies om financieel fit te blijven.

4) Afronding en evaluatie

Na afloop van het FinaFit programma ontvangt uw medewerker een evaluatieformulier. Wij vragen uw medewerker onze dienstverlening te beoordelen, alsmede om suggesties ter verbetering. FinaFit is een organisatie die zich continu wil verbeteren.

Doorlooptijd  

De totale doorlooptijd van het traject – van intake tot eindrapportage – is een aantal maanden. Na deze periode heeft u weer een financieel fitte medewerker.

Er zijn op dat moment drie situaties mogelijk:

 • uw medewerker is schuldenvrij
 • uw medewerker heeft een betalingsregeling voor alle schulden en is uiterlijk over 3 jaar schuldenvrij
 • uw medewerker staat onder bewind 

Tarieven

FinaFit hanteert duidelijke, betaalbare tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact met ons op